Informacje dot. Aktualizacji Dokumentów Urzędowych - zmiana Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie ( w załączeniu)

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN zamieszczone zostało Rozporządzenie Rady (UE) z dnia 25 lutego b.r. zmieniające wcześniejsze rozporządzenie nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Rozporządzenie zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeśli produkty te są przeznaczone na użytek wojskowy lub wojskowych użytkowników końcowych. Zakazuje również świadczenia pomocy technologicznej oraz finansowania i pomocy finansowej związanej z takimi towarami lub technologiami. Nakłada również ograniczenia w dostępie do unijnego rynku kapitałowego dla niektórych rosyjskich instytucji finansowych. Rządu Rosji i banku centralnego. Wskazane zostały również odstępstwa od ograniczeń.

Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na załączniki:

  • załącznik IV (str. 50) – wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów …..,
  • załącznik VII (str. 57) – wykaz towarów i technologii ……..,
  • załącznik IX (str.122) – wzór formularzy powiadomienia ……..,
  • załącznik XII (str.137) – wykaz osób prawnych, podmiotów i organów ……..,
  • załącznik XIII (str.138) - wykaz osób prawnych, podmiotów i organów ………

 

 
 Zmiana Rozporządzenia Rady (UE)
2022/328 z dnia 25 lutego 2022

 

Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa